@

Alan Chiu is now an
Assistant Professor in the
Biomedical Engineering Program at
Louisiana Tech University

http://www2.latech.edu/~alanchiu

@

@