John 1:1-14 Uncial Greek Font

This is not a graphic. The text is generated using one of my
fonts and Microsoft's WEFT© Web Embedding Font Tool.
(Works best in Internet Explorer 6+)1en arxh hn o logos kai o logos hn pros ton q{n kai q{s hn o logos 2outos hn en arxh pros ton q{n3panta di autou egeneto kai xwris autou egeneto oude en o gegonen 4en autw zwh estin kai h zwh hn to fws twn anqrwpwn 5kas to fws en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben 6egeneto anqrwpoj apes talm enoj para q{uo noma autw +wannhs 7outos hlqen eis marturian +na marturhsh peri tou fwtos +na pantes pisteuswsin di autou 8ouk hn ekeinos to fws all ina marturhsh peri tou fwtos 9hn to fws to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon erxomenon eis ton kosmon 10en tw kosmw hn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnw 11eis ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon 12osoi de elabon auton edwken autois ecousian tekna q{u genesqai tois pisteuousin eij to onoma autou 13oi ouk ec aimatwn oude ek qelhmatos sarkos oude ek qelhmatos andros all ek q{ue genn hqh san 14kai o logos sarc egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn docan autou docan ws monogenous para patros plhrhs xaritos kai alhqeias.